Palace Hotel logo
1층
2층
8층행사장 행사장 / LxWxH 칵테일 식 극장식 강의식 U자형 블록 연회용 160cm 10좌석 카바레식용 160츠 6좌석
컨퍼런스 홀 161m2 12,8x12,6 x2,9 150 115 72 36 46 72 54
Emma 39m2 4,3x8,75 x2,9 30 25 15 21 24 20 16
Enrico 35m2 4,7x7,05 x2,9 25 25 15 15 18 12 -
Emma + Enrico 74m2 4,3x13x2,9 55 36 24 30 26 50 30
L´ÉPOQUE Restaurant 140m2 3,6x32,9 x2,9 150 - - - 60 100 -
PALACE SUITE 24,7 20 8 - - 8 - 4,5x5,5 3,1 0,8x1,1
고메이 클럽 레스토랑 56,8m2 6,1x9,3x7 150 40 30 28 32 112 30